html禁止表单自动填充

work24 分享于 3小时前 8859阅 0人收藏此代码, 我要收藏

现在的浏览器都具有表单自动填充功能,一旦填写过一次,下次再填写的时候表单就会自动填充,其实是可以通过属性来屏蔽的

<input autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" />
<textarea autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false"></textarea>

标签:
  • 自动填充
  • 表单
  • html